Facebook - Regulamin

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Strefa Diety Katarzyna Zawadzka, ul. Olimpijska 7/3A, 05-600 Grójec.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

8. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres IP na potrzeby konkursu.

9. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

10. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebook'a.

11. Organizator będzie oceniał:

a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność zgłoszenia.

12. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebook'u oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

13. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie. 

14. Nagrody zostaną wręczone w gabinecie dietetycznym Organizatora w Grójcu, ul. Olimpijska 7/3A lub w Warce, ul. Obwodowa 8a.

15. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, ze jest autorem odpowiedzi lub zdjęć, które zgłasza w konkursie, oraz że nie narusza praw osób trzecich.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

17. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres k.zawadzka@dobrydietetyk.pl

18. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu. 

19. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 31.12.2018. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

20. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

21. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

22. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

23. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. 

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego

Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ